Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Tống sử 宋史

Tống sử 宋史
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159

Title: Tống sử
宋史
Authors: Thác Khắc Thác
托克托
Keywords: Sử
Issue Date: 1343
Abstract: Tổng cộng sách có 496 quyển, 29.267 trang, bao gồm: Bản kỉ (47 quyển), chí (162 quyển), biểu (32 quyển), liệt truyện (255 quyển), tổng cộng có tới 496 quyển. Vì thế, Tống sử là bộ sử lớn nhất trong Nhị thập tứ sử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam