Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35146Title: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn
Phạm, Thị Quỳnh
Keywords: Nho giáo;Tư tưởng Nho giáo;Nền giáo dục;Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Trên cơ sở trình bày khái quát sự ra đời và những nội dung cơ bản của tư tưởng giáo dục Nho giáo Trung Quốc, phân tích và luận chứng về sự ảnh hưởng ngày càng đậm nét của tư tưởng đó tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử ở Việt Nam từ thời Lý - Trần cho (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35146
Appears in Collections:USSH - Dissertations