Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35146Title: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn
Phạm, Thị Quỳnh
Keywords: Nho giáo;Tư tưởng Nho giáo;Nền giáo dục;Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Trên cơ sở trình bày khái quát sự ra đời và những nội dung cơ bản của tư tưởng giáo dục Nho giáo Trung Quốc, phân tích và luận chứng về sự ảnh hưởng ngày càng đậm nét của tư tưởng đó tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử ở Việt Nam từ thời Lý - Trần cho (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35146
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02

Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34854


Title: Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02
Authors: Lê, Văn Quán, Người hướng dẫn
Nguyễn, Tài Thư, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Học thuyết chính trị xã hội;Nho giáo;Triết học;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 170 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD-Rom
Luận án trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của Nho giáo, cũng như sự thể hiện của nó trong đời sống tinh thần của xã hội phong kiến và con người Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX. Tìm hiểu vai (...)
Electronic Resources
Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34854
Appears in Collections:USSH - Dissertations