Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Tượng Phật ở Bamiyan

Tượng Phật ở Bamiyan
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58028

Title: Tượng Phật ở Bamiyan
Authors: Nguyễn, Văn Nhật
Keywords: Phật pháp;Tượng Phật
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Văn hóa Phật giáo 1-7-2015 ; 3 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58028
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại

Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54527

Title: Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại
Keywords: Trung tâm Phật giáo;Lịch sử Phật giáo;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 5 tr. ; TNS07613
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54527
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Phật giáo và quan điểm của Phật giáo về trí tuệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54249

Title: Phật giáo và quan điểm của Phật giáo về trí tuệ
Authors: Lê, Ngọc Cương
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Trí tuệ
Issue Date: 2011
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2011 ; 4 tr. ; TNS08433
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54249
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Ngày Phật Đản với ý nghĩa tắm Phật

Ngày Phật Đản với ý nghĩa tắm Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53998

Title: Ngày Phật Đản với ý nghĩa tắm Phật
Authors: Như Tịnh
Keywords: Phật Đản;Tắm Phật
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 3/2009 ; 3 tr. ; TNS08722
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53998
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)