Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Về việc chuẩn hoá ngôn ngữ các văn bản luật pháp thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX.2002.09

Về việc chuẩn hoá ngôn ngữ các văn bản luật pháp thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX.2002.09
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19331

Title: Về việc chuẩn hoá ngôn ngữ các văn bản luật pháp thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX.2002.09
Authors: Nguyễn, Hữu Đạt
Keywords: Chuẩn hoá ngôn ngữ;Ngôn ngữ;Tiếng Việt;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng các cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu chuẩn hoá ngôn ngữ và chuẩn hoá tiếng Việt hiện đại; Nghiên cứu các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản pháp luật, đặc biệt tình hình chuẩn hoá ngôn ngữ trong các văn bản pháp luật thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Kết quả đề tài được sử dụng làm tài liệu giảng dạy môn Phong cách học tiếng Việt hiện đại cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19331
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)