Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58535
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Thế Hưởng
Keywords: Quan hệ quốc tế;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đối ngoại nhân dân
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Làm rõ hơn quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân, nêu khái quát một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Tìm hiểu, làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và đoàn thể nhân dân ta vào hoạt động đối ngoại nhân dân thời kỳ đổi mới. Bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình vận dụng tư tưởng của Người thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, khả năng vận dụng sáng tạo và có hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế những thập niên đầu của thế kỷ 21.
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58535
Appears in Collections:USSH - Master Theses