Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36031

Title: Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24
Authors: Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Giai đoạn 1945-1975;Lưu trữ;Lịch sử Việt Nam;Trung học phổ thông;Tài liệu lưu trữ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lưu trữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ giá trị sử liệu của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu lịch sử. Khái quát về loại hình, số lượng và nội dung tài liệu lưu trữ giai đoạn 1945 – 1975 đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ. Đề cập tới thực tiễn dạy và học môn Lịch sử bậc Trung học (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36031
Appears in Collections:USSH - Master Theses