Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55040
Title: Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Hòa
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55040
Appears in Collections:UEB - Master Theses