Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Tượng Phật ở Bamiyan

Tượng Phật ở Bamiyan
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58028

Title: Tượng Phật ở Bamiyan
Authors: Nguyễn, Văn Nhật
Keywords: Phật pháp;Tượng Phật
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Văn hóa Phật giáo 1-7-2015 ; 3 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58028
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại

Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54527

Title: Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại
Keywords: Trung tâm Phật giáo;Lịch sử Phật giáo;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 5 tr. ; TNS07613
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54527
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Phật giáo và quan điểm của Phật giáo về trí tuệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54249

Title: Phật giáo và quan điểm của Phật giáo về trí tuệ
Authors: Lê, Ngọc Cương
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Trí tuệ
Issue Date: 2011
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2011 ; 4 tr. ; TNS08433
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54249
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Ngày Phật Đản với ý nghĩa tắm Phật

Ngày Phật Đản với ý nghĩa tắm Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53998

Title: Ngày Phật Đản với ý nghĩa tắm Phật
Authors: Như Tịnh
Keywords: Phật Đản;Tắm Phật
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 3/2009 ; 3 tr. ; TNS08722
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53998
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ởViệt Nam (Kết quảnghiên cứu được hỗtrợcủa đềtài nghiên cứu khoa học mã sốQG 15.65)

Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam (Kết quả nghiên cứu được hỗ trợ của đề tài nghiên cứu khoa học mã số QG 15.65)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56402


Title: Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ởViệt Nam (Kết quảnghiên cứu được hỗtrợcủa đềtài nghiên cứu khoa học mã sốQG 15.65)
Authors: Đặng, Xuân Hải
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Nhận diện;Thích ứng;Khung năng lực thích ứng;Tiêu chí
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33, Số 2;
Abstract: Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về“Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ởViệt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từkết quảnghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khảnăng thích ứng của một CBQL gắn rất nhiều với kỹ năng quản lí thay đổi ở đơn vị mình phụ trách.
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 33, Số 2 (2017) ; tr. 1-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56402
Appears in Collections:Education Research

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618
Title: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010
Authors: Nguyễn, Phương Hải
Keywords: Lịch sử;Đảng bộ;Kinh tế đối ngoại;Hải Phòng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 221 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Những câu chuyện về một vùng đất huyền thoại ..

Những câu chuyện về một vùng đất huyền thoại ..
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55454
Title: Những câu chuyện về một vùng đất huyền thoại ...
Authors: Trường Xuân
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2003 ; 2 tr. ; TNS10431
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55454
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)