Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858)

Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124
Title: Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54
Authors: Vũ, Văn Quân
Đinh, Thị Hải Đường
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Nhà Nguyễn;Thế kỷ 19
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35250
Title: Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Phạm, Xanh, 1943- , người hướng dẫn
Bùi, Công Nghiệp, 1986-
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Giai cấp tư sản;Thế kỷ 20;Báo chí kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35250
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Nguyên sử 元史

Nguyên sử
元史

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160

Title: Nguyên sử
元史
Authors: Tống Liêm
宋濂
Keywords: Sử
Issue Date: 1370
Abstract: Tổng cộng sách có 210 quyển, 11.323 trang, bao gồm các phần: bản kỷ 47 quyển, chí 58 quyển, biểu 8 quyển, liệt truyện 97 quyển. Nguyên sử là một tác phẩm do Tống Liêm (1310-1381) và một số quan lại khác phụng mệnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn n (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Tống sử 宋史

Tống sử 宋史
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159

Title: Tống sử
宋史
Authors: Thác Khắc Thác
托克托
Keywords: Sử
Issue Date: 1343
Abstract: Tổng cộng sách có 496 quyển, 29.267 trang, bao gồm: Bản kỉ (47 quyển), chí (162 quyển), biểu (32 quyển), liệt truyện (255 quyển), tổng cộng có tới 496 quyển. Vì thế, Tống sử là bộ sử lớn nhất trong Nhị thập tứ sử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35146Title: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn
Phạm, Thị Quỳnh
Keywords: Nho giáo;Tư tưởng Nho giáo;Nền giáo dục;Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Trên cơ sở trình bày khái quát sự ra đời và những nội dung cơ bản của tư tưởng giáo dục Nho giáo Trung Quốc, phân tích và luận chứng về sự ảnh hưởng ngày càng đậm nét của tư tưởng đó tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử ở Việt Nam từ thời Lý - Trần cho (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35146
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02

Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34854


Title: Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02
Authors: Lê, Văn Quán, Người hướng dẫn
Nguyễn, Tài Thư, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Học thuyết chính trị xã hội;Nho giáo;Triết học;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 170 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD-Rom
Luận án trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của Nho giáo, cũng như sự thể hiện của nó trong đời sống tinh thần của xã hội phong kiến và con người Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX. Tìm hiểu vai (...)
Electronic Resources
Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34854
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Tượng Phật ở Bamiyan

Tượng Phật ở Bamiyan
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58028

Title: Tượng Phật ở Bamiyan
Authors: Nguyễn, Văn Nhật
Keywords: Phật pháp;Tượng Phật
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Văn hóa Phật giáo 1-7-2015 ; 3 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58028
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)